به تجربه ثابت شده کشاورزانی که به مالشان زکات تعلق گرفته و آن را پرداخته کرده‌اند، برداشت آن‌ها از کشت بعدی به مقدار محسوسی افزایش پیدا می‌کند و همچنین آفت کم‌تری به محصول آن‌ها می‌خورد.

در اراک عالمی به نام «مرحوم آیت الله حاج شیخ محسن فرید اراکی» ـ رضوان الله علیه ـ زندگی می‌کرد که اگرچه شهرت چندانی نداشت اما از نظر علمی بسیار برجسته بود. ایشان اموال و خصوصاً زمین‌های کشاورزی زیادی به ارث برده بود. کشاورزانی در زمین‌های ایشان کشت و زرع می‌کردند و زندگی ایشان از درآمد این زمین‌ها تأمین می‌شد.