سخنرانی ماه مبارک سال 1437 هجری قمری، مطابق با سال 1395 هجری شمسی، با موضوع «شرح و توضیح سور جزء 30 قرآن کریم».

جلسه اول

احکام:

 

حجم: 14.3 مگابایت

بحث اصلی:

روضه:


جلسه دوم

احکام:


حجم: 12.8 مگابایت

بحث اصلی:

روضه:


جلسه سوم

احکام:


حجم: 14.6 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:

جلسه چهارم

احکام:


حجم: 15 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه پنجم

احکام:

 

حجم: 13.7 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه ششم

احکام:

حجم: 14 مگابایت

بحث اصلی:

روضه:


جلسه هفتم

احکام:


حجم: 14.3 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:

جلسه هشتم

احکام:

 

حجم: 14.2 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه نهم

احکام:

حجم: 15.8 مگابایت

بحث اصلی:

روضه:


جلسه دهم

احکام:


حجم: 3.92 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه یازدهم

احکام:


حجم: 13.2 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


 

جلسه دوازدهم

احکام:


حجم: 14.9 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


 

جلسه سیزدهم

احکام:


حجم: 14.1 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


 

جلسه چهاردهم

احکام:حجم: 6.61 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


 

جلسه پانزدهم

احکام:حجم: 14.5 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


 

جلسه شانزدهم

احکام:حجم: 14.2 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


 

جلسه هفدهم

احکام:حجم: 14.1 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


 

جلسه هجدهم

احکام:حجم: 16.4 مگابایت
 

بحث اصلی:


روضه:


 

جلسه نوزدهم

احکام:حجم: 15.2 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


 

جلسه بیستم

احکام:


حجم: 15.1 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه بیست و یکم

احکام:


حجم: 15.7 مگابایت

بحث اصلی:


روضه: