سخنرانی ماه مبارک رمضان سال 1434 هجری قمری، مطابق با سال 1392 هجری شمسی.

جلسه اول

احکام:

 

 دریافت
حجم: 9.36 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

 

 دریافت
حجم: 9.6 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:

 

جلسه سوم

احکام:

 

دریافت
حجم: 11.9 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه چهارم

احکام:

 

دریافت
حجم: 10.3 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه پنجم

احکام:

 

دریافت
حجم: 11.2 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه ششم

احکام:

 

دریافت
حجم: 13.2 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هفتم

احکام:

 

دریافت
حجم: 12.5 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هشتم

احکام:

 

دریافت
حجم: 11.6 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:


جلسه نهم

احکام:

 

دریافت
حجم: 13 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دهم

احکام:

 

 دریافت
حجم: 11.5 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه یازدهم

احکام:

 

 دریافت
حجم: 10 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوازدهم

احکام:

 

دریافت
حجم: 13.1 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه سیزدهم

احکام:

 


 دریافت
حجم: 9.8 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:

 

جلسه چهاردهم

احکام:

 


 دریافت
حجم: 14.3 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه پانزدهم

احکام:

 


 دریافت
حجم: 13.1 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه شانزدهم

احکام:

 


 دریافت
حجم: 16.5 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هفدهم

احکام:

 


 دریافت
حجم: 15 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هجدهم

احکام:

 


دریافت
حجم: 13.3 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه نوزدهم

احکام:

 


 دریافت
حجم: 17.4 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه: