سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1432 هجری قمری مطابق با سال 1389 هجری شمسی.

جلسه اول

احکام:

 شک در تعداد نمازها و روزه‌های قضا شده و شک در تعدادی که قضا کرده است.

حجم: 15.3 مگابایت 

بحث اصلی:

استفاده از تعابیر دقیق در مورد حادثه کربلا، بحث در مورد سند وقایع عاشورا و از دست رفتن تعداد زیادی از مدارک مربوطه

روضه:


جلسه دوم

احکام:

 مورد استثنای رعایت فاصله‌ی شخص با صف جماعت

 دریافت

حجم: 16.4 مگابایت

بحث اصلی:

معنای امامت، بندگی خدا هدف زندگی

روضه:


جلسه سوم

احکام:

 دادن خمس چیزی که تا پایان سال مصرف نشده

 دریافت

حجم: 17.5 مگابایت

بحث اصلی:

معنای امامت

روضه:

جلسه چهارم

احکام:

 کیفیت صحیح اخفات در نماز، وظیفه‌ی جاهل قاصر و مقصر

حجم: 17.4 مگابایت

بحث اصلی:

بندگی خدا

روضه:


جلسه پنجم

احکام:

 وصول بدهی پس از سال خمسی

حجم: 18.4 مگابایت

بحث اصلی:

بندگی خدا، پاسخ به سؤالی پیرامون نام‌گذاری فرزندان ائمه:

روضه:


جلسه ششم

احکام:

 محل مسح سر

حجم: 16.1 مگابایت 

بحث اصلی:

تذکری پیرامون وجود مقدس امام عصر7

روضه:


جلسه هفتم

احکام:

 وظیفه‌ی اضطراری (ثانویه) در نماز

حجم: 16.6 مگابایت 

بحث اصلی:


روضه:


جلسه هشتم

احکام:

 وظیفه‌ی اضطراری (ثانویه) در نماز

حجم: 16.6 مگابایت 

بحث اصلی:


روضه:


جلسه نهم

احکام:

 شرایط منعقد شدن نذر

حجم: 19.8 مگابایت 

بحث اصلی:

روضه:

جلسه دهم

احکام:

 موارد جواز مراجعه به نامحرم برای درمان

حجم: 19.5 مگابایت 

بحث اصلی:

روضه:

جلسه یازدهم

احکام:

 

حجم: 14.1 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه: