سخنرانی ایام فاطمیه سال 1430 هجری قمری مطابق با سال 1388 هجری شمسی.

جلسه اول

احکام:

 

حجم: 16.2 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 14.3 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:

 

جلسه سوم

احکام:

 

حجم: 21.8 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه چهارم

احکام:

 

حجم: 15.4 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه پنجم

احکام:

 

حجم: 16.5 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه ششم

احکام:

 

حجم: 14 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هفتم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 15.6 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هشتم

احکام:

 

دریافت
حجم: 15.4 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:


جلسه نهم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 14.3 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دهم

احکام:

 

حجم: 15.1 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه: