سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1427 هجری قمری مطابق با سال 1384 هجری شمسی.

جلسه اول

احکام:

 

حجم: 17.1 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 15.4 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه سوم

احکام:

 

حجم: 15.3 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه چهارم

احکام:

 

حجم: 15.2 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه پنجم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 17.6 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه ششم

احکام:

 

حجم: 13.8 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هفتم

احکام:

 

حجم: 14.5 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هشتم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 15.2 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

جلسه نهم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 16.1 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دهم

احکام:

 

حجم: 16.4 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه: