بحث کیفیت صحیح مراجعه‌ی به قرآن از مباحثی است که از دیرباز مورد اختلافات جدی در بین مسلمانان بوده است و این اختلافات تأثیرات بسزایی در مباحث اعتقادی و احکامی دارد. به نظر می‌رسد اختلاف نظر موجود میان اصولیون، اخباریون و مدعیان کفایت کتاب، به دلیل عدم شفاف سازی محل نزاع و نقطه‌ی بحث به طرز مطلوبی بیان نشده است. از مهم‌ترین مطالب بحث شده در سلسله جلسات، شفاف سازی و تقریر جامع محل نزاع و بررسی ادله‌ی آن می‌باشد.

عنوان فایل صوتی فایل تصویری
جلسه اول

دریافت
حجم: 18.2 مگابایت

-
جلسه دوم دریافت
حجم: 18.7 مگابایت

-
جلسه  سوم دریافت
حجم: 19.6 مگابایت

-
جلسه چهارم دریافت
حجم: 18.4 مگابایت

-
جلسه پنجم دریافت
حجم: 24.2 مگابایت

-
جلسه ششم  دریافت
حجم: 22.6 مگابایت

-
جلسه هفتم  دریافت
حجم: 25.2 مگابایت

-
جلسه هشتم دریافت
حجم: 23.4 مگابایت

-
جلسه نهم دریافت
حجم: 23.1 مگابایت

-
جلسه  دهم دریافت
حجم: 26.4 مگابایت

دریافت

حجم: 570 مگابایت

جلسه  یازدهم دریافت
حجم: 23.7 مگابایت

دریافت

حجم: 649 مگابایت

جلسه  دوازدهم دریافت
حجم: 28.4 مگابایت

دریافت

حجم: 798 مگابایت

جلسه  سیزدهم دریافت
حجم: 25.8 مگابایت

دریافت

حجم: 674 مگابایت

جلسه  چهاردهم دریافت
حجم: 27.3 مگابایت

دریافت

حجم: 745 مگابایت

جلسه  پانزدهم دریافت
حجم: 28.9 مگابایت

دریافت

حجم: 807 مگابایت 

جلسه  شانزدهم دریافت
حجم: 27.6 مگابایت

دریافت 

حجم: 781 مگابایت

متن جلسه 1 تا 9*

دریافت

حجم: 1.84 مگابایت (PDF)

مقاله رأی اخباریون

دریافت

حجم: 485 کیلوبایت (PDF)

* متن فوق ویراستاری نشده است و اشکالاتی دارد.