دوره‌ی آموزشی ابواب تقلید، طهارت، صلاة، صوم و مکاسب کتاب منهاج الصالحین آیت الله سیستانی. 

متون آموزشی کلاس


منهاج الصالحین، جلد اول (عبادات)، آیت الله سیستانی، نسخه‌ی PDF                            دریافت  حجم: 1.6 مگابایت


منهاج الصالحین، جلد اول (عبادات)، آیت الله سیستانی، نسخه‌ی Word                          دریافت حجم: 1.72 مگابایت
 
المسائل المنتخبة، آیت الله سیستانی، نسخه‌ی PDF                                                     دریافت حجم: 2.57 مگابایت

المسائل المنتخبة، آیت الله سیستانی، نسخه‌ی Word                                                   دریافت حجم: 3.47 مگابایت

توضیح المسائل فارسی، آیت الله سیستانی، ویرایش سال 1435، نسخه‌ی PDF              دریافت حجم: 3.65 مگابایت

توضیح المسائل فارسی، آیت الله وحید خراسانی، نسخه‌ی PDF                                    دریافت حجم: 4.91 مگابایت

منهاج الصالحین، جلد دوم (عبادات)، آیت الله خوئی و وحید خراسانی، نسخه‌ی PDF        دریافت حجم: 2.21 مگابایت

منهاج الصالحین، جلد سوم (معاملات)، آیت الله خوئی و وحید خراسانی، نسخه‌ی PDF    دریافت حجم: 2.69 مگابایت


سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱

فهرست موضوعات  دریافت         حجم: 211 کیلوبایت

۱۳۹۱/۰۷/۰۶          دریافت         حجم: 14.8 مگابایت

۱۳۹۱/۰۷/۱۳          دریافت         حجم: 14 مگابایت

۱۳۹۱/۰۷/۲۰          دریافت         حجم: 15.7 مگابایت

۱۳۹۱/۰۷/۲۷          دریافت         حجم: 14.5 مگابایت

۱۳۹۱/۰۸/۱۱          دریافت         حجم: 11.9 مگابایت

۱۳۹۱/۰۹/۰۹          دریافت         حجم: 12.9 مگابایت

۱۳۹۱/۱۰/۰۷          دریافت         حجم: 14.3 مگابایت

۱۳۹۱/۱۰/۲۱          دریافت         حجم: 12.9 مگابایت

۱۳۹۱/۱۰/۲۸          دریافت         حجم: 12.8 مگابایت

۱۳۹۱/۱۱/۱۲          دریافت         حجم: 13.1 مگابایت

۱۳۹۱/۱۱/۱۹          دریافت         حجم: 13.9 مگابایت

۱۳۹۱/۱۱/۲۶          دریافت         حجم: 13.7 مگابایت

۱۳۹۱/۱۲/۱۰          دریافت         حجم: 12.9 مگابایت

۱۳۹۱/۱۲/۱۷          دریافت         حجم: 14.7 مگابایت

۱۳۹۲/۰۱/۲۲          دریافت         حجم: 14 مگابایت

۱۳۹۲/۰۱/۲۹          دریافت         حجم: 9.18 مگابایت

۱۳۹۲/۰۲/۰۵          دریافت         حجم: 13.7 مگابایت

۱۳۹۲/۰۲/۱۲          دریافت         حجم: 14.2 مگابایت

۱۳۹۲/۰۲/۱۹          دریافت         حجم: 14.1 مگابایت

۱۳۹۲/۰۲/۲۶          دریافت         حجم: 12.5 مگابایت


سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

فهرست موضوعات  دریافت         حجم: 208 کیلوبایت


۱۳۹۲/۰۷/۰۴          دریافت         حجم: 14.6 مگابایت


۱۳۹۲/۰۷/۱۱          دریافت         حجم: 15.3 مگابایت


۱۳۹۲/۰۷/۱۸          دریافت         حجم: 14.8 مگابایت


۱۳۹۲/۰۹/۰۷          دریافت         حجم: 9.46 مگابایت


۱۳۹۲/۰۹/۱۴          دریافت         حجم: 12 مگابایت


۱۳۹۲/۰۹/۲۱          دریافت         حجم: 12.8 مگابایت


۱۳۹۲/۰۹/۲۸          دریافت         حجم: 14 مگابایت


۱۳۹۲/۱۰/۰۵          دریافت         حجم: 15.8 مگابایت


۱۳۹۲/۱۰/۱۹          دریافت         حجم: 14.2 مگابایت


۱۳۹۲/۱۰/۲۶          دریافت         حجم: 15 مگابایت


۱۳۹۲/۱۱/۱۰          دریافت         حجم: 15 مگابایت


۱۳۹۲/۱۱/۱۷          دریافت         حجم: 14.4 مگابایت


۱۳۹۲/۱۲/۰۱          دریافت         حجم: 15 مگابایت


۱۳۹۲/۱۲/۰۸          دریافت         حجم: 15.1 مگابایت


۱۳۹۲/۱۲/۱۵          دریافت         حجم: 13.1 مگابایت


۱۳۹۳/۰۱/۲۱          دریافت         حجم: 15 مگابایت


۱۳۹۳/۰۱/۲۹          دریافت         حجم: 12.7 مگابایت


۱۳۹۳/۰۲/۰۴          دریافت         حجم: 13.7 مگابایت


۱۳۹۳/۰۲/۱۱          دریافت         حجم: 11.7 مگابایت


۱۳۹۳/۰۲/۱۸          دریافت         حجم: 15.4 مگابایت


برای طرح مشکلات از صفحه‌ی تماس با ما استفاده کتید.